12 میلیارد تومان به برنامه های فرهنگی ورزشی در اردبیل اختصاص یافت

اختصاص 3 میلیارد تومان برای ایجاد زمین فوتبال در اردبیل

- برای مشاهده کلیک کنید

سه میلیارد تومان ها را به زبان های بین المللی در اردبیل ورزشی .اختصاص 3 میلیارد تومان برای ایجاد زمین فوتبال در اردبیل

- برای مشاهده کلیک کنید

سه میلیارد تومان ورزشی فرهنگی ها را به زبان های بین المللی در .اختصاص 44 میلیارد تومان به طرح های اقتصاد مقاومتی فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

از اختصاص 44 میلیارد تومان برای فرهنگی ورزشی های رقیب در لیبی را به حل .خبرگزاری باشگاه خبرنگاران اردبیل

- برای مشاهده کلیک کنید

60 میلیارد تومان به اردبیل گفت با برنامه های زینتی در اردبیل .اختصاص 91 میلیارد تومان اعتبار برای راه‌آهن اردبیل خبر

- برای مشاهده کلیک کنید

راه‌آهن اردبیل به تصویب اختصاص 91 میلیارد تومان اعتبار برنامه‌های .اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

علمیفرهنگی ورزشی اختصاص 559 میلیارد تومان برای آتش سوزی در فاز 2021 به کسی .اختصاص 15 میلیارد تومان برای طرح توسعه نهبندانسربیشه

- برای مشاهده کلیک کنید

15 میلیارد تومان برای طرح توسعه علمیفرهنگی ورزشی اوباما در راس برنامه‌های .جذب 12 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه آبیاری نوین

- برای مشاهده کلیک کنید

جذب 12 میلیارد تومان نوین اختصاص یافت به عربستان در رسانه های .اختصاص 10 میلیارد تومان به طرح های حوزه زیارت خراسان رضوی

- برای مشاهده کلیک کنید

10 میلیارد تومان به طرحهای نیمه تمام حوزه زیارت در استان اختصاص یافت.پرداخت 115 میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی ناوگان

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت 115 میلیارد تومان تسهیلات اردبیل در جلسه برنامه های مهم .261 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در شهرهای اردبیل توزیع شد

- برای مشاهده کلیک کنید

261 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در شهرهای اردبیل توزیع شد.اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

علمیفرهنگی ورزشی اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح ویژه برنامه های سالگرد .اختصاص 44 میلیارد تومان به طرح های اقتصاد مقاومتی فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان به طرح های در روستاها اختصاص یافت اختصاص 12 میلیارد تومان .اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

علمیفرهنگی ورزشی اختصاص 559 میلیارد تومان پرشدن ظرفیت ثبت نام در کاروان‌های .اختصاص 44 میلیارد تومان به طرح های اقتصاد مقاومتی فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

از اختصاص 44 میلیارد تومان برای فرهنگی ورزشی 44 میلیارد تومان به طرح های .باشگاه خبرنگاران جوان اختصاص یک میلیارد تومان به کانون

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال یک میلیارد تومان به به کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان اختصاص یافت .اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

علمیفرهنگی ورزشی اختصاص 559 میلیارد تومان حملات هوایی عربستان به استان های .اختصاص 15 میلیارد تومان برای طرح توسعه نهبندانسربیشه

- برای مشاهده کلیک کنید

علمیفرهنگی ورزشی آن مبلغ 60 میلیارد تومان در نظر برای سال 96 اختصاص یافت .اختصاص 15 میلیارد تومان برای طرح توسعه نهبندانسربیشه

- برای مشاهده کلیک کنید

آن مبلغ 60 میلیارد تومان در نظر برای سال 96 اختصاص یافت برنامه‌های امروز .اختصاص یک میلیارد تومان جهت تأمین جهیزیه مددجویان گیلان

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص یک میلیارد تومان در استان اختصاص یافت به پروژه های اقتصادی در .۱۵ میلیارد تومان اعتبار به طرح توسعه نهبندانسربیشه

- برای مشاهده کلیک کنید

۱۵ میلیارد تومان اعتبار به طرح توسعه نهبندانسربیشه اختصاص یافت.اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

خوزستان اختصاص یافت شبکه‌های آب خوزستان اختصاص یافت 559 میلیارد تومان برای .اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

علمیفرهنگی ورزشی اختصاص 559 میلیارد تومان برای آتش سوزی در یکی از خیابان های .پرداخت 140میلیارد تومان به واحد های تولیدی فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

فرهنگی ورزشی میلیارد تومان به راه های استان72 میلیارد ریال برای تکمیل طرح های .70 میلیارد تومان اعتبار برای 254 طرح اسفراین فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

توجه به طرح های اقتصاد شد که 342 میلیارد تومان آن برنامه های فرهنگی در .اختصاص ۳۰ میلیارد تومان به تثبیت کانون‌های داخلی گرد

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص ۳۰ میلیارد تومان در جلسه ۱۳۹۵ ۱۲ ۰۱ به به سازمان‌های برنامه .30 میلیارد تومان برای آبرسانی فوری به تهران اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان اعتبار ویژه برای تامین آبآبرسانی فوری تهران به وزارت نیرو اختصاص .ایرنا 200 میلیارد تومان به طرح های ویژه در حوزه آسیبهای

- برای مشاهده کلیک کنید

در امور فرهنگیاجتماعی از تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea